Download complete video now!

داستان سکس خشن نهال با شوهرش

داستان سکس خشن نهال با شوهرش

محکم با دستش کوبید رو فرمون .میدونستم عصبیه ولی باید واسش توضیح میدادم تا خواستم دهنمو باز کنم دستشو به علامت سکوت آورد بالا و گفت ی کلمه نهال ی کلمه حرف بزنی خونت پای خودته ….صداش بم بود معلوم بود از عصبا نیت داره منفجر میشه ولی خودشو کنترل میکنه .رسیدیم در خونش ماشینو پارک کردو پیاده شدیم رفتیم تو ساختمون دکمه اسانسورو زد وقتی رسید پایین ی پسر جوون توش بود ک ی لحظه نگاش افتاد به من و باهم چشم تو چشم شدیم سرمو انداختم پایین و اون رد شدو رفت فهمیدم کوروش با شک بهم نگا کرد ولی به روی خودم نیووردم وقتی رسیدیم درو باز کردو رفت تو منم کفشامو دراوردمو رفتم داخل..نشست رو مبل و ی سیگار روشن کرد کیفو گذاشتم رو اپن و برقو روشن کردم رفتم سمت اتاق خواب که لباسامو عوض کنم ی شلوارک کوتاه لی و ی تاپ تنگ سفید بدون سوتین موهامو ک تا گودی کمرم بود شونه کردمو ریختم دورم رفتم تو اشپزخونه و کتری برقیو روشن کردم استرس داشتم وقتی اینجوری ساکت بود یعنی یه تنبیه اساسی واسه ی من …صداشو شنیدم ک گفت نهال بیا اینجا صداش خسته بود و عصبی رفتم روبه روش وایسادم ک به کنار خودش رو مبل اشاره کردو گف بتمرگ نشستم کنارش و گفتم کوروش بخدا فقط خواست ازم جزوه بگیره اخه چرا …حرفمو قط کردو با عصبانیت و صدایی شبیه داد گفت جزوه ؟اون پسره ی عوضی با اون لبخند ژکوند فقط ازت جزوه گرفتتت؟
داستان سکسی ایرانی
آرهههه پس چرا تا من رسیدم در دانشگاه صدای خندش کل اونجا رو برداشته بود گفتم کوروش بخدا قسم هیچ حرفی نزدیم فقط گفت جزوتونو میخوام منم بهش دادم همین اونم نمیدونم چرا یه دفعه خندید کوروش راست میگم بخدا …توچشمام نگا میکرد انگار میخواست بفهمه راست میگم پک محکمی ب سیگارش زد و من همون لحظه سوزش وحشتناک بازومو حس کردم لبمو محکم بهم فشار دادم با شدت بیشتری سیگارشو روی بازوم فشار دادو انگار میخواد ی پیچو وارد بدنم کنه چرخوندش زیر لب آروم و نجوا گونه گفتم غلط کردم سیگارو با عصبانیت پرت کرد رو میز جلوی مبل جرات نگاه کردن به بازومو نداشتم اومد جلو موهامو پیچوند دور دستش و سرمو کشید بالا صورتم از درد جمع شد موهامو کشیدو مجبورم کرد وایسم تو همون حالت به سمت اتاق هولم داد کمرم محکم خورد به دستگیره در اشک تو چشمام جمع شد درو اتاقو باز کردو پرتم کرد روتخت رفت سراغ کمد خشک شده بودم فقط دوبار تنبیهم کرده بود وقتی سراغ این کمد میرفت ینی خیلی ازم عصبانیه برگشت و یه دیلدو دستبند 4 تا گیره کمربند چرم و ی بطری نوشابه کوچیکو گذاشت رو تخت با وحشت نگاش کردم گفتم کوروش نه من فردا دانشگاه دارم خواهش میکنم اومد سمتم روتخت کنارم نشست دست بندو برداشت و دستامو از پشت بست میدونستم مقاومتم جری ترش میکنه واسه همین باهاش همکاری میکردم خوابوندم روتخت تاپمو جر داد و شلوارکم و شورتمو و دراورد خشک شده بودم دهنم گس شده بود بدنم سر بود یخ کرده بودم …گیره هارو برداشت و زد به نوک سینم نالم بلند شد اروم گفت وقتی واسه هر پسری عشوه میای نتیجش میشه همین و محکم به نوک سینم ضربه زد جیغ زدم گفت نگاش به اینا بود؟نگفتی صاحاب داری؟مگه من واسه تو ی جنده ی حلقه نگرفتم ک بدونن توی الاغ صاحاب داری؟

هااااااان؟سرمو باترس به نشونه ی مثبت تکون دادم دوتا گیره ی دیگرو برداشت و وسط پاهام نشست گیررو زد به لبه های کسم اروم ناله میکردم سینم میسوخت کسم درد میکرد تیر میکشید بطری رو برداشت و سرشو محکم کرد تو ازطرفی بخاطر ایکنه ترشح نداشتم و جنس در بطری باعث شد به دیواره های داخلی کسم ساییده بشه وحس درد سوزش نمیدونم چجوری توصیفش کنم فقط میتونم بگم وحشتناک بود هق هق میکردم از درد کوروش با انگشتش به ته بطری ضربه میزدو باعث میشد بطری ی سانت ی سانت بیاد بالا ولی از یه جایی ب بعد داشت از کسم سر میخورد بیرون که کوروش با همه قدرتش تا ته کسم فشارش داد با همه وجودم جیغ کشیدم هق هقم شدید تر شد حتی نمیتونستم بهش التماس کنم ولم کنه بطریرو همونجا ول کردو دیلدوو برداشت میون گریه هام ب زور گرفتم کو روش توروخدا بسه …دارم میمیرم غلط کردم گوه خوردم کوروش بیخیال دیلدو شد انگار دلش واسم سوخت کمربندشو برداشت و تا جون داشت کتکم زد همه وجودم درد میکرد نوک سینه هام کبود بود کل بدنم بی حس بود انقدر جیغ زده بودم و گریه کرده بودم گلوم درد میکرد اما اصل کاری مونده بود ..شروع کرد به در آوردن لباساش وقتی کارش تموم شد اومد گیره هارو از لبه ی کسم و سینه هام باز کرد بطریو کشید بیرون کسم گشاد شده بود میتونستم راحت ی جنین چهارماهه سقط شدرو دفع کنم …از کف سرم موهامو گرفتو سرمو بلند کیرشو مالید به لبام دهنمو باز کردم کیرشو کرد تو دهنمو تندتند تلمبه زد 5 دقیقه همینجوری تلمبه میزد حالم بد شده بود احساس خفگی میکردم گردنم درد گرفته بود قفل دست بندو آورد و بازش کرد دراز کشید میدونستم بازم باید براش ساک بزنم کلاهک کیرشو مالیدم دور لبام با لبام فشارش دادم کردمش تو دهنمو مکیدمش خایه هاشو لیس زدم کیرشو با دستام میمالیدم و میخوردم بدنم کوفته شده بود دستاشو گذاشت رو پهلوام و کشیدم بالا کیرشو کرد تو کسم و تلمبه زد… صورتم دقیق رو به روی صورتش بود دستشو گذاشت رو پهلوم و مشتش جمش کرد بازم گریم گرفت خیلی درد میکرد گفت بازم با پسرا لااس میزنی هان ؟و سرعت تلمبه هاشو بیشتر کرد با گریه گفتم نه دیگه حرف نمیزنم آییییی با اون دستش محکم زد رو کونم گردنم خیلی درد میکرد خم شدمو سرمو گذاشتم تو گودی گردنش سرعتشو برد بالا تر میدونستم داره ارضا میشه در گوشش اروم حرف میزدم با همون صدای بغض دارم گفتم عشقم به خدا من عاشقتم چرا باید برم با یکی دیگه وقتی تورو دارم؟کوروش من بدون تو میمیرم تنهام نزار و شدید تر هق هق کردم آبشو حس کردم که خالی کرد تو کسم سریع خوابوندم رو تخت ولبامو بوسید و بغلم کرد جمع شدم تو بغلش به محبتش نیاز داشتم دوسش داشتم با همه خوبیا و بدیاش نفسم بود…شوهرم بود.

ينيك زوجتة ويصورها، مقطع كلش ساخن، اتحداكم ما تنفجروا من النشوة

From:
Date: September 28, 2018

15 thoughts on “داستان سکس خشن نهال با شوهرش

 1. سلام سکس چت خشن یا هر مدلی که خودتون بگین میکنم باهاتون پولی هم نیست نترسین برای عشق و حاله کس خودمه بریزین تو آیدی تلگرامم آلما اسممه
  @avanger_174
  منتظرم شدیدددددد اگه لز چتم میخواین عب ندارع هشقای من بیاین به شما هام حال میدم???

  1. سلام عزیزم پایه سکس حضوریم شدیدا حشریم
   شماره مم اینه:09212563670
   تهران هستم

 2. سلام امیرم
  ۲۵ سالمه
  کیرم ۲۱سانته
  ی دخترخانم خوشگل وحشری بیاد
  جهت ی سکس توپ و بیادموندنی

 3. سلام
  امیرم ۲۵سالمه
  کیرم ۲۱سانته
  ی دختر خانم خوشگل و حشری بیاد
  جهت ی سکس توپ و بیاد موندنی
  ۰۹۱۰۰۳۲۶۴۳۳
  اینم شمارم
  بزنگ

 4. @namin1032
  یه خانم 40 به بالا برای را بطه دراز مدت می خواهم ترجیها از اردبیل باشد هرکی داش می خواهد بیاد تلگرتمم

 5. ول سکس خانم از مشهد فوق العاده داغم سایز کیر خوب قطرشم عالی مناسب هر خانمی و قابل اعتمادم برای زوجین حریم خصوصی حفظ میشه مطمئن زنگ بزنید باقیه در مکالمه گفته میشه سکسی ها بزنگن 09338040664

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *