Download complete video now!

سوپر ایرانی داستان تجاوز شوهر خاله به دختر ۱۶ ساله

سوپر ایرانیداستان تجاوز شوهر خاله به دختر ۱۶ ساله

سوپر ایرانی سلام من سارا هستم 19 ساله و این جریانی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به سه سال پیش که من 16 سالم بود راستش من اندامم بزرگه و تو چشم میام و بخاطر همین خیلی زیاد حواسمو جمع میکنم که جلب توجه نکنمداستان از اونجایی شروع شدکه بابام یه کاری براش پیش اومد و مجبور شد به مدت یه هفته بره مسافرت سوپر ایرانی.

روز دومی که بابام رفته بود کولر ما خراب شد و هوا هم خیلی گرم بود مامانم ب بابام زنگ زد و بابام هم گفت به ابراهیم(شوهرخالم) میگم بیاد درستش کنه. ما تو یه شهر کوچیک زندگی میکنیم و اینجا همه همدیگرو میشناسن و بابام هم به شوهر خالم بیشتر از چشماش اعتماد داشت چون یه مدت باهم شریک بودن سوپر ایرانی.

شوهرخالمم گفته بود که امروز وقت ندارم و فرداشب با زن و بچم میرم براشون درست میکنم. خلاصه فردا بعدظهر مامانم با داداشم رفتن برای خرید و داداشم توی راه گیر داده بود که بریم پارک و بخاطر همین خیلی دیر اومدن خونه. یه ده دقیقه ایی از رفتن مامانم بیشتر نگذشته بود که آیفون زنگ زد و نگاه کردم دیدم شوهر خالمه سوپر ایرانی.

اون موقع من حتی به فکرمم نمیرسید که بهم نگاه چپ کنه چه برسه به تجاوز.در رو براش باز کردم و اومد داخل سلام و احوال پرسی کرد و گفت مامانت کجاست؟ که گفتم رفته بیرون. راستش ما اون موقع ها خیلی باهم شوخی میکردیم شروع کرد به شوخی کردن و اینا. منم اون روز اصلا حوصله نداشتم رفتم داخل آشپزخونه تا براش شربت درست کنم که دیدم اومد توی آشپزخونه و از پشت منو بغل کرد و گردنم رو از روی شال بوسید خیلی جا خوردم و پسش زدم سوپر ایرانی.

از آشپز خونه رفت بیرون. راستش من شوهرخالمو خیلی دوست داشتم چون از بچگی خیلی باهام مهربون بود و بازی میکرد و باهم راحت بودیم و کسی با این موضوع مشکلی نداشت.منظورم از راحت بودن اینه که باهم حرف میزدیم و شوخی میکردیم وبیرون میرفتیم و خیلی وقتا که با مامانم دعوام میشد میومد منو میبرد بیرون تا هم باهام حرف بزنه هم حال و هوام عوض شه سوپر ایرانی.

از آشپز خونه که اومدم بیرون سرش تو گوشیش بود و اصلا متوجه من نشد وقتی که شربتو گذاشتم جلوش سرشو آورد بالا خواستم برم روبروش بشینم که گفت نه بشین پیش خودم نشستم رو دسته مبل که گفت میخوای عکسایی که باهم گرفتیم چند روز پیش رو نشونت بدم که منم گفتم آره رمز گوشیشو باز کرد و گوشیشو داد دست من گوشیو که گرفتم ازش عکسای سکسی بود از خجالت قرمز شدم سوپر ایرانی.

گوشیو انداختم روپاش و خواستم بلندشم که دستشو انداخت دور کمرم سوپر ایرانی

محکم منو کشید روی پاهاش و محکم منو بغل کرده بود نمیتونستم کوچکترین حرکتی کنم و همونجوری عکسای سکسی بهم نشون میداد که منم چشمامو بسته بودم ونگاه نمیکردم و از ترس چیزی نمیتونستم بگم چند بار با لحن جدی بهم گفت چشماتو باز کن ببینم و منم حرفشو گوش ندادم که یه سیلی محکم بهم زد که احساس کردم مغزم جابه جا شد خیلی درد داشت و از ترس این که دوباره بهم سیلی نزنه چشمامو باز کردم و یه فیلم سکسی گذاشت ومجبورم کردم تا آخرش نگاه کنم سوپر ایرانی.

وقتی فیلم تموم شد گوشیشو گذاشت روی میز و منو بلندم کرد به صورتش که نگاه کردم ترس همه وجودمو گرفت فهمیدم میخاد چیکار کنه و همه توانمو جمع کردمو به زور گفتم ابراهیم تروخدا جون بچت بهم کاری نداشته باش. اسم بچشو که آوردم همین جور که وایستاده بود و من بغلش بودم ولم کرد رو زمین احساس کردم کمرم شکست و از درد دیگه صدام در نمیومد فقط بی صدا داشتم اشک میریختم و از درد به خودم میپیچیدم سوپر ایرانی.

اون روز پریود بودم و از شدت ترس و استرس شدت خونریزیم خیلی زیاد شده بود و شلوارم غرق خون شد و اونم که خون دیده بود ترسید اومد سرمو بغل کرد و گفت سارا خوبی؟ جوابشو ندادم که زد زیر گریه گفت سارا عشقم خوبی عشقم ببخشید عشقم غلط کردم سارا به خدا به جون بچم قسم خیلی دوست دارم سارا تو مال منی سارا حرفی نمیتونستم بزنم فقط تونستم تف کنم تو صورتش وهمین عصبانیش کرد و سوپر ایرانی.

بلند شد و یک لگد محکم زد توی پهلوم دیگه نفسم بالا نمیومد توی اون لحظه هزار بار آرزو کردم بمیرم ولی بی آبرو نشم آرزو کردم انقدر اینجور کتکم بزنه که دیگه نفسم بالا نیاد که برای همیشه از این دنیای لعنتی خلاص شم و یه لحظه که به خودم اومدم دیدم شلوار پام نیست و دوباره یه لگد دیگه بهم زد و گفت جنده خانم این چه موقع پریود بودنه آخه دیگه توانی نداشتم بغلم کرد و منو برد توی اتاقم و گذاشتم روی تخت و لباسام و توی تنم پاره کرد و من از شرم و خجالت هزار دفعه مردم و زنده شدم اما کاری از دستم بر نمیومد فقط اشک میریختم و طلب مرگ میکردم سوپر ایرانی.

اون هم کار خودشو انجام میداد و توجهی به حال من نداشت سوپر ایرانی

اون هم کار خودشو انجام میداد و توجهی به حال من نداشت بعد از اینکه سینه هامو سیاه کرد بلند شد و لباس های خودشو از تنش در آورد و کیرشو کرد تو کسم خیلی درد زیاد و غیر قابل تحملی داشت و دنیا پیش چشمام سیاه شد و با هر تلمبه ای که میزد میمردم و دوباره زنده میشدم وانقدر کارشو ادامه داد که دیگه تنم کامل بی حس شده بود و هیچی احساس نمیکردم دیگه حتی نا نداشتم اشک بریزم کارش تموم شد کنارم خوابید و بغلم کرد و گفت دوستت دارم و تهدیدم کرد که اگه به کسی بگی منم به بابات میگم که تو دوست پسرداری و این حرفا. مامانم کامل از دوست پسرم خبر داشت و سوپر ایرانی.

میدونست که همو میخوایم وقتی از در رفته بود بیرون مامانم از دور دیده بودش و یکم ترسیده بود اومد خونه و منم از خجالت خودمو زدم به خواب هنوز لخت بودم و فقط شرتم رو پام کرده بود مامانم اومد توی خونه و هرچی صدام زد من جواب ندادم و اومد تو اتاقم لباسای پارمو که دید از ترس جیغ زد و پتو رو از رو من کشید کنار و وقتی بدن کبود شده منو تخت خونیمو دید از ترس میخواست سکته بزنه منم دیگه حال هیچی نداشتم که بخوام بگم چی شده مامانم همون موقع زنگ زده بود به بابام و بابام هم دنیا روی سرش خراب شده بود و سوپر ایرانی

گفت به کسی نگو و فقط ببرش بیمارستان که یه وقت کلیه هاش آسیب ندیده باشه منو بردن بیمارستان

دکتر شک کرده بود اما یجوری این قضیه رو جمع و جورش کردن خیلی دوران سختی بود و من یکسال افسردگی گرفته بودم و توی این یکسال با هیچکس حتی عشقمم حرف نمیزدم و به مرور به کمک روانشناس بهتر شدم و خالمم چیزی از این موضوع نفهمید چون اون موقع حامله بود و الانم یه بچه عقب افتاده جسمی و ذهنی داره خدا تقاص منو از اون بچه بیگناه گرفت ولی من هنوز دلم آتیشه و منتظرم خودش یه روز جواب پس بده پردمم ترمیم کردم و عشقم رضا هم با وجود همه این مشکلات و خبر داشتن از همه چیز هنوزم باهام مونده و سوپر ایرانی.

اومده خواستگاریم ولی بابام راضی نمیشه و مخالفه که اونم زیاد طول نمیکشه ولی اون روز هنوز جلو چشامه و شبی نیست که خوابشو نبینم ولی بخاطر پدرو مادرم و عشقم چیزی نمیگم بابام کلی شکسته شده با وجود اینکه40سال بیشترنداره و کلی هه غصه میخورن ولی چیزی به روی خودشون نمیارن خیلی برام سخت بود بنویسم ولی این تنها راهی بود که میتونستم خودمو خالی کنم الانم انقدر گریه کردم که چشمام دیگه باز نمیشه خدا اون مردایی که اینجوری به سر دخترای بدبدخت میارن و لعنت کنه سوپر ایرانی.

شهوانی
Moan was pretty and sexy. The last was creampie.

From:
Date: September 30, 2018

69 thoughts on “سوپر ایرانی داستان تجاوز شوهر خاله به دختر ۱۶ ساله

 1. اهل سکس هستی بیا تلگرام 09106980191
  سکس چت و سکس عکس وفیلمم میدم
  وسکس تصویری
  ازهمه شهرهام دختر دارم واسه سکس
  الکی بیای بلاک میشی خاهشا الکی نیا بیا تلگرام الان

 2. سلام من سانازم
  کسی رو میخاممممممممم که ساپورتم کنه و بهم کمک مالی کنه چون واقعا نیازمند پولم کسی بود باهاش دوست میشم و تا ابد در کنارش میمونم این شمارمه 09157847278 واسه دوستی

  1. دختر اهل دوستی و سکس حالا اگه مرامی میده یا پولی فرق نمیکنه از مشهد فقط از مشهد بیاد ایدی تل
   @mahdi_9648

 3. سلام من مهسا هستم نیازمند پولم کسی که می‌تونه همه جور پام وابسته و ساپورتم کنه من تا همیشه باهاش میمونم چون واقعا پول نیاز دارم هرجا باش میام جاش ولی مراسم میگیرم اینم شمارمه اگه میتونی کمکم کنی زنگ بزن 09157847278

 4. س مهسا هستم نیازمند پول هستم هرکسی که بتونه همه جوره کمکم کنه و ساپورتم کنه باهاش تا همیشه دوست میشم و تا ابد کنارش میمونم چون واقعا پول نیاز دارم اینم شمارمه 09157847278 زنگ بزنین

 5. سلام مهسا هستم نیازمند پول هستم هرکسی که بتونه همه جوره پام وایسته و ساپورتم کنه باهاش تا همیشه دوست میشم و تا ابد کنارش میمونم چون واقعا پول نیاز دارم اینم شمارمه 09157847278 زنگ بزنین

 6. سلام.من یه پسریم که تنهام تا حالا هیچ کسی رو نپسندیدم.هر کسی دختر خوب و مهربون سراغ دارهبهم پیام بده
  Mm_1367

 7. سلام.من یه پسریم که تنهام تا حالا هیچ کسی رو نپسندیدم.هر کسی دختر خوب و مهربون سراغ دارهبهم پیام بده
  @Mm_1367

 8. سلام مهسا خانم، اگه شرایطتون واقعا همینطوری که نوشتید هستش بجای تا همیشه دوست بودن و پای کسی ماندن اگه مشکلی ندارید و مایل به ازدواج اگه باشید نیازتان در حدی باشه که بتونم رفع کنم میتونم بعدشم باهاتون ازدواج کنم من اهل حرف نیستم عمل میکنم شرایط شمام اجازه بده من کورد سنندج هستم 09902834005 خواستید دلایل کافی و عقلانی و معنوی هم برای پیشنهادم دارم در حالی که جوان و سالم و شغل آزاد و مسکن دارم و هر لحظه شکر خدا هیچ کم و مشکلی ندارم فقط نذر دارم همسر آیندم یا بهزیستی کمیته امداد یتیم خانه بزرگ شده باشه که بتونم به یه بیکس یا بی پناه زندگی و عشق و خانواده و خوشی بهم بدیم نه خدای نکرده به فکر بی شرفی و لذت زودگذر و سیاه دنیایی باشم، خواستید شما با خانم که شرایطش تونی هست یا بوده که نوشتم من چاکرشم هستم حداقل تا قبل زمانی که 30 ساله بشم که 13 ماه مونده 09902834005

  1. اگه راست میگی چرا اینجا و توی این سایت داری دنبال زن میگردی؟معلوم نیست چی توی فکرت میگذره

  2. من سی سالمه مرد هستم ومجردم اپارتمان دارم وساکن مشهدم دنبال یه دخترخانم هستم واسه همخونه ویارابطه پایدار کسی بود ایدی تلگرام میزارم وشمارمو پیام بده لطفااقایون کونی نیان من گی نیستم
   @amirhossin6666
   09353556497

 9. 09385179203 سلام رضا هستم یه پسر میخوام زنم بشه و ساپورت مالیم بکنه من همیشه میکنم بهش حال میدم این شمارمه

 10. من کوروشم مجرو ۲۸دساله و دنبال یه دختر خانمم که بتونیم همه جوره رو هم حساب کنیم.کسی بود بیاد تلگرام.اونجا جزییاتو میگم۰۹۱۸۵۸۷۱۸۱۴

  1. سلام.هرکس دوست داشت و عشقش کشید در خدمتم.
   من محمد هستم.
   ۳۴ ساله
   مشاور املاک دارم.فقط تهران باعرض شرمندگیتون.
   باراتون ارزوی سلامتی دارم.

 11. سلام مهدیارمجرد ازمشهدم خونه وماشین دارم دنبال یک نفردخترخانوم واسه دوستی پایدارهستم ودائمی باشه منم واسش سنگ تمام میزارم این ای دی مه پی ام بدین @md23454

  1. سلام مهدی هستم 33 ساله از مشهد مجرد لطفا دختر
   خانم جهت دوستی و رابطه پایدار پی ام بدید
   در تلگرام در خدمتم ایدیم @mahdi_9648

 12. سلام.احسان هستم.خانم هایی که با خوندن این داستان ها آب از کصشون سرازیر میشه من عاشق خوردن اون آب لز و چسبنده هستم.ماساژور حرفه ای هستم.دوس داشتید ی سکس رویایی تجربه کنید زنگ یا اس بدید.09302840727

 13. سلام
  جواد هستم و سن بالا
  بدنبال دوستی عاطفی و سکسی با خانمی محترم و با شخصیت
  با درک و تفاهم متقابل که حفظ آبرو را به همراه داشته باشد
  [email protected]

  1. سلام.من محمد هستم .هرکس دوستت داشت و عشقش کشید درخدمت هستم.فقط از تهران باعرض شرمندگی.
   ۳۴ ساله
   محمد.
   مشاور املاک دارم.

 14. سلام
  خانم داغ و امپر بالا ک بتونیم همدیگرو بسازیم تهران باشه سنش مهم نیست ۰۹۱۹۶۲۸۷۵۲۴

 15. سلام ساناز به شماره ۰۹۱۲۷۰۰۵۲۱۳زنگ بزن.اگر تهران یا شهریار یا کرج و اطراف کرج هستی.

  1. سلام.من محمد هستم .هرکس دوستت داشت و عشقش کشید درخدمت هستم.فقط از تهران باعرض شرمندگی.
   ۳۴ ساله
   محمد.
   ۰۹۱۲۷۰۰۵۲۱۳

 16. سلام سانازم پایه دوستی و سکس از کرج نیاز مالی دارم یکیو میخوام ساپورتم کنه هرکی بود شمارمو میزارم زنگ بزنه هماهنگ کنه خونه ام دارم 09309600198

 17. ساناز ۱۸ سالمه کرج کسی ک واقعا ساپورت میکنه از نظر مالی زنگ بزنه خونه ام خودم ردیف میکنم 09309600198

 18. سلام آقایی هستم 30سالمه داغ وحشری در رابطه کمتر از یک ساعت سکس ندارم خانمها وزوجهایی که تمایل به نفر سوم دارن قابل اعتماد می‌خوان لطفاً تلگرام یا وات
  یاتماس در خدمتم لطفاً سرکاری نباشه منتظر هستم لطفاً فقط مشهدیا 09338479028

 19. مجتبی 24ازاصفهان،مجردهستم،دونبال یه خانم ازاصفهان یانزدیکش توشرکت کارمیکنم ساپرتش میکنم بیاد پی وی عکسم روپروفایلمه
  aaz990

 20. دختر کم سن سال میخوام برای دوستی وضع مالیم خوبه خوشتیپ چشم رنگی هستم. . اصفهانم. ایدی تلگرام irantiam

 21. سلام امیر هستم اهل شمال الان تهرانم
  خانمایی ک میخوان تو پارک حال کنیم پیام بدن
  نفر سوم زوج هم هستم
  فقط اس بدین
  ۰۹۳۰۸۳۰۱۳۴۳

 22. پسرم…نیاز جنسی دارم خیلی زیاد …
  یه دختر یا زن برای سکس میخوام خرجش میکنم بیاد تلگرام اس بده..

  ۰۹۱۳۸۴۲۱۸۳۶

  1. رضا هستم دنبال دختربرادوستی اهل همه چی باشه ساپورتش میکنم ازتهران قم اراک شمارمه اس بدیدبگیدشمارمه 09366866002

 23. رضا هستم دنبال دختربرادوستی اهل همه چی باشه ساپورتش میکنم ازتهران قم اراک شمارمه اس بدیدبگیدشمارمه 09366866002

 24. سلام امیر۳۰ تهران خونه دارم دنبال یه دختر یا خانوم برا سکس هستم هرکی خواست بزنگه۰۹۲۲۵۹۵۰۹۸۶

 25. سلام اميرهستم 36 ساله مجردوورزشكارشرق تهران زندگي ميكنم دنبال يك خانم باشخصيت تميزوخوشگل بالاي 30 سال براي دوستي دائمي هستم لطفابيايددايركت ياتماس بگيريد☎️09121938428

 26. سلام من دوطرفه هستم اهل شهرکرد ۳۴ ساله بدن سکسی فقط دوطرفه همسن یا کمتر نهایت تا ۲۵ سال هر کی دوست داشت بهترین سکس گی رو بهش قول میدم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *